سامانه شورای انتظامی
دبیرخانه وحدت رویه

راهنمای استفاده از سامانه 

برای ورود به سامانه باید دارای شناسه و رمز عبور باشید.

اعضای نظام مهندسی استان موظفند آخرین نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در بانک اطلاعاتی عضویت داشته باشند.

اعضای نظام مهندسی استان اعم از خوانده یا کارشناس ماده  27  نیاز به ثبت نام نداشته ، شناسه  و رمز عبور به پست الکترونیکی آنان ارسال می شود.


طرح شکایت و ثبت دادخواست

تعیین عضو و تشکیل پرونده

ثبت و ارسال دفاعیه

تشکیل جلسه

تکمیل خلاصه پرونده

تکمیل پیش نویس و انشای رای و صدور دادنامه

ابلاغ دادنامه بدوی

قطعی شدن دادنامه بدوی

درخواست تجدید نظر

صدور دادنامه قطعی توسط شورایعالی

اجرای احکام

عملکردی